1.jpg2.jpg3.jpgducklings1.jpg

โครงการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

- ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  พ.ศ. 2560  อ่านรายละเอียด

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  อ่านรายละเอียด

Joomla templates by a4joomla