แบบฟอร์มงานวิจัย

แบบฟอร์ม

เรื่อง

 
เอกสารส่งร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณแผ่นดิน
บันทึกข้อความ ขอส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ดาวน์โหลด
เอกสารส่งร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณแผ่นดิน
การปรับแก้รายงานการวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ดาวน์โหลด
เอกสารส่งร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณแผ่นดิน
ตัวอย่างปก รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ดาวน์โหลด
เอกสารส่งร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณแผ่นดิน
หนังสือราชการ (นำส่ง) การนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
ดาวน์โหลด
เอกสารส่งร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณแผ่นดิน
เอกสารแนบ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ดาวน์โหลด
เอกสารส่งร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณแผ่นดิน
แบบสอบถาม การใช้ประโยชน์จากรายงานการวิจัย
ดาวน์โหลด
เอกสารส่งร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณแผ่นดิน
แบบรายงานการเงิน
ดาวน์โหลด
เอกสารส่งร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณแผ่นดิน
รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ (งปม.แผ่นดิน)
ดาวน์โหลด
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความ ขอคืนทุนสนับสนุน
บันทึกข้อความ ขอคืนทุนสนับสนุน
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม การขอทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัย
แบบฟอร์ม การขอทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (Update)
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม การขอค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานวิจัย
แบบฟอร์ม การขอค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Update)
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุน R2R ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุน R2R ประจำปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด
เงื่อนไขรับทุนสนับสนุน R2R ประจำปีงบประมาณ 2561
เงื่อนไขรับทุนสนับสนุน R2R ประจำปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย งบ วช. 2561
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย งบ วช. 2561
ดาวน์โหลด
แบบเสนอโครงการวิจัย ปีงบ61
แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ดาวน์โหลด
คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
ดาวน์โหลด
 
แบบฟอร์ม ขอขยายเวลาการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ดาวน์โหลด
Concept paper
From concept paper
ดาวน์โหลด
แบบรายงานความก้าวหน้า
แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มนำไปใช้ประโยชน์
เอกสารนำไปใช้ประโยชน์
ดาวน์โหลด
แบบ นม.1 ช
แบบชุดโครงการวิจัย
ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความ
ขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ(ได้รับทุนสนับสนุนฯ)
ดาวน์โหลด
สัญญารับทุน
สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับนักศึกษา
ดาวน์โหลด
แบบต1ช/ด
รายงานความก้าวหน้างานวิจัย(งปม.แผ่นดิน)
ดาวน์โหลด
สัญญาทุนนักศึกษา
แบบฟอร์ม สัญญาทุนนักศึกษา
ดาวน์โหลด
รูปแบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
รูปแบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ดาวน์โหลด
แบบ นม.1ด
แบบ นม.1ด
ดาวน์โหลด
ชุดโครงการ
ตัวอย่างชุดโครงการการบูรณาการฐานความรู้เพื่อการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ตัวอย่างการเขียนโครงการวิจัยเดี่ยว
ดาวน์โหลด
การเขียนบันทึกส่งรายงานวิจัย
แบบฟอร์มเขียนส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(นักศึกษา)
ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ดาวน์โหลด
แบบเสนอโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
แบบเสนอโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ดาวน์โหลด
รูปแบบการนำเสนอผลงานเพื่อพิมพ์เผยแพร่
รูปแบบการนำเสนอผลงานเพื่อพิมพ์เผยแพร่
ดาวน์โหลด
รูปแบบบทความวิจัยเพื่อลงวารสาร
รูปแบบบทความวิจัย
ดาวน์โหลด
แบบประเมินและวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจัย
นม. 1ป(ฉบับสมบูรณ์)
ดาวน์โหลด
แบบประเมินและวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจัย
นม. 1ป
ดาวน์โหลด
ภาคผนวก
จรรยาบรรณนักวิจัย
ดาวน์โหลด
ภาคผนวก
ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี (กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี)
ดาวน์โหลด
ภาคผนวก
ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณการรวิจัยของแผนงานวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย
ดาวน์โหลด
ภาคผนวก
ตัวอย่าง ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย
ดาวน์โหลด
ภาคผนวก
ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)
ดาวน์โหลด
ภาคผนวก
นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
ดาวน์โหลด
Joomla templates by a4joomla