คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ประชุมประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2562


ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีธำรงวัชร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ( 1st Runner up Miss Deaf World 2018) (ผู้พิการทางการได้ยิน)


การตรวจเยี่ยมหน่วยงานและสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560


พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบเอกสารปฏิบัติงานออนไลน์"


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การเขียนรายงานประเมินตนเอง(SAR) ระดับคณะและระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2560


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประกันคุณภาพการศึกษา"การเขียนรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ.7)ปีการศึกษา 2560 และเตรียมการสำหรับการขึ้นทะเบียนหลักสูตร TOR ในการเผยแพร่หลักสูตร"


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การให้บริการที่ดีของสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงานที่ประทับใจผู้รับบริการ


การประชุมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ฯ วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 32.02.08


การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561)


ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน


อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาความเป็นผู้นำนักศึกษา


งานส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ต้อนรับศึกษาดูงานสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี


กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ และภาค กศ.ปช.


โครงการอบรมวิชาการสัญจร เรื่อง เทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานวิชาการ


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ครั้งที่ 3


ประชุมการทำความร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัย


การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจำปี 2559-2560


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ


กิจกรรมเปิดตัวดาวเดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


โครงการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายอาลัยแด่องค์ภูมิพล