คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

กิจกรรมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6 NRRU Show & Share 2017

ด้วยคณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ได้จัดกิจกรรมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6 : NRRU Show & Share 2017 
ภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นเทคนิค
การกระตุ้นให้บุคลากรพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างสรรค์แนวปฏิบัติที่ดี โดยในโอกาสนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 ณ. เรือนโคราช 
ซึ่งภายในงานพบกับกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ การแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลงานต่างๆ จากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ซึ่งการกิจกรรมในครั้งนี้สามารถนำไปสู่การพัฒนางานอย่างยั่งยืนเกิดเป็นการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
และนำผลที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
โดย admin
ที่มา : งานวิจัยและบริการวิชาการ