คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ประกาศข่าวดี สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ

           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่เปิดรับสมัครด่วนๆ 

           -  สาขาเกษตรศาสตร์

           -  สาขาคหกรรมศาสตร์

           -  สาขาเคมี

           -  สาขาฟิสิกส์

           -  สาขาชีววิทยา

           -  สาขาภูมิสารสนเทศ

           -  สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์

           -  สาขาสถิติประยุกต์

           -  สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

           -  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

           -  สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

           -  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

           -  สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

           -  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร