คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559 

ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์  อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
โดย admin
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์