คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

พิธีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการงานบริการวิชาการและงานวิจัย

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  และองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  ได้จัดให้มีพิธีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการงานบริการวิชาการและงานวิจัย   และการเสวนาแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการและงานวิจัย   ในโอกาสนี้  ได้รับเกียรติจาก   รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล    อธิการบดี   และนายเกียรตินิยม   ขวัญใจพุทธิศา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คณะกรรมการงานวิจัยและบริการวิชาการ  และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว  เมื่อวันจันทร์ที่  18  มิถุนายน  2561  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมทั้งหมด