คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ประกาศ เรื่อง การขอรับทุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หรือด้านการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  • ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ  Download
  • แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย  Download