คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ประกาศการรับขอทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3)

  • ประกาศการรับขอทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

  • แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

  • ตัวอย่างรูปเล่มงานวิจัย