คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

แบบสำรวจรายวิชาที่มีการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

แบบสำรวจรายวิชาที่มีการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ดาวน์โหลดไฟล์