คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

การรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา

การรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา

ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม

(Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561 

อ่ายรายละเอียด