คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

โครงการอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำนักศึกษา

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดให้มีโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำนักศึกษาสำหรับตัวแทนผู้นำนักศึกษาจากทุกหลักสูตรและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน95 คน ณ ห้องประชุม 32.08.01 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะความเป็นผู้นำ เป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพและส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมต่อไป

Image title Image title
Image title Image title
Image title Image title
Image title Image title