คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนอุดหนุนการดำเนินการวิจัยที่ไดรับจากหน่วยงานภายนอก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนอุดหนุนการดำเนินการวิจัยที่ไดรับจากหน่วยงานภายนอก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2560
โดย admin
ที่มา : งานวิจัยและบริการวิชาการ