คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ประกาศรายชื่อผู้สมัครแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
“จุดประกายความคิด  พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ 
 เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี  สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
วันที่ 17-19 สิงหาคม  2561  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน

กำหนดการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
รายละเอียดการประกวดแข่งขัน
รูปแบบการเขียนโครงงาน
ใบสรุปรายการประกวดแข่งขัน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)

ประกาศผลการเข้าร่วมแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 

1. ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  เกียรติบัตรผู้ควบคุมที่ได้รับรางวัล 
2. ประกาศผลการแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการด้วยโปรแกรม Paint Brush  เกียรติบัตรผู้ควบคุมที่ได้รับรางวัล
3. ประกาศผลการแข่งขันสร้างนิทานตามจินตนาการด้วยโปรแกรม Powerpoint  เกียรติบัตรผู้ควบคุมที่ได้รับรางวัล
4. ประกาศผลการแข่งขันสร้างเว็บเพจประเภท text editor  เกียรติบัตรผู้ควบคุมที่ได้รับรางวัล
5. ประกาศผลการแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่น Internet of Things  เกียรติบัตรผู้ควบคุมที่ได้รับรางวัล
6. ประกาศผลการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  เกียรติบัตรผู้ควบคุมที่ได้รับรางวัล
7. ประกาศผลการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  เกียรติบัตรผู้ควบคุมที่ได้รับรางวัล
8. ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  เกียรติบัตรผู้ควบคุมที่ได้รับรางวัล
9. ประกาศผลการแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์(Science Show)  เกียรติบัตรผู้ควบคุมที่ได้รับรางวัล
10. ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมตามหลักสะเต็มศึกษา  เกียรติบัตรผู้ควบคุมที่ได้รับรางวัล

**หากชื่อผู้ควบคุมผิด กรุณาติอต่อมาที่ อีเมลล์ : sciencenrru@gmail.com