คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เว้ ( Hue University of Science)

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เว้ ( Hue  University  of  Science)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 หลักสูตรสาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   ฝอยพิกุล   อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   
และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เว้ (Hue University of Sciences)  ณ  มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เว้ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   
โดยการลงนามความร่วมมือดังกล่าว  ได้มีการร่วมประชุมหารือสำหรับแนวทางการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ระหว่างสองมหาวิทยาลัย   
ในอนาคต ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 
เพื่อการก้าวสู่มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพระดับสากลต่อไป