คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับรางวัลนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับรางวัลนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ จากการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561  บุคลากรสายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โดย อาจารย์ ดร.วรฤทธิ์  กอปรสิริพัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา และอาจารย์ธัชวัสส์  ตั้งตรงขันติ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9 (9thRSNC)และงานประชุมวิชาการ  1st Rajamangala Surin International Conference 2018 (1st RSIC)  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์   ผลการประกวดงานวิจัยปรากฎว่า อาจารย์ ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์ ได้รับรางวัล Best poster presentation winner จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และอาจารย์ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานวิจัยกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาคโปสเตอร์ จากงานประชุมวิชาการระดับชาติ  จากการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและความก้าวหน้าทางวิชาการ   ซึ่งมีนักวิจัยผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน  มีงานนำเสนอมากกว่า 200 ผลงาน จากทั้งในและต่างประเทศเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในภูมิภาค  ต่อไป ในโอกาสนี้  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอร่วมแสดงความยินกับอาจารย์ทั้ง  2  ท่าน  ที่นำชื่อเสียงสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา