คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

โครงการปารประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติครั้งที่ 6 หัวข้อ"Active Learning โจทย์ Thailand 4.0

 

โครงการปารประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติครั้งที่ 6

หัวข้อ "Active Learning โจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร"

อ่ายรายละเอียด