คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ขอเชิญเที่ยวชมศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีสุข เกษตร 100 ไร่ ครั้งที่ 4

5 ธ.ค. - 5 ม.ค. 62 นี้ มาดูกันว่าเรามีอะไรให้ชมบ้าง นอกจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้ว

ทุกที่มีองค์ความรู้สอดแทรกอยู่เสมอ เพราะเราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุขตามแบบของ เกษตร 100 ไร่ NRRU

 • นิทรรศการเทิดพระเกียรติ "ศาสตร์พระราชา สู่ประชาชน"
 • นิทรรศการ "วันดินโลก"
 • นิทรรศการ "ตามรอย 100 ไร่"
 • แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน
 • การสาธิตทำปุ๋ยหมัก สูตรพระชาชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 • การสาธิตและอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • นิทรรศการองค์ความรู้การทำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
 • เที่ยวชมงาน มหกรรมของกิน ถิ่นโคราช
 • การท่องเที่ยวเชิงเกษตร Goat & Sheep Land
 • ทุ่งทานตะวันหลังนา ทุ่งคอสมอส สวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ 
 • ซุ้มฟักแฟงยักษ์ สะพานไม้ในป่าไฝ่ เห็ดเศรษฐกิจ
 • ศูนย์การเรียนรู้ การดำเนินธุรกิจเศรษฐกิจโดยหลักปรัชญาพอเพียง
 • ร้านค้า อาหาร ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัย

---- ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม การฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร Click!!

---- แผนผังศูนย์ฝึกอบรมและการวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ NRRU

---- แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมและการวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ NRRU

---- ตารางกิจกรรม

---- แบบตอบรับขอเข้าชมงานเกษตรร้อยไร่ 61 ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ NRRU

--- ช่องทางการส่งกลับ gingsom2553@gmail.com  / Fb: 100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา / Fax 044-934523 ---