คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ปัจฉิมนิเทศและตลาดนัดพบแหล่งงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

ปัจฉิมนิเทศและตลาดนัดพบแหล่งงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560
งานพัฒนานักศึกษาและงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดปัจฉิมนิเทศและตลาดนัดพบแหล่งงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยกิจกรรมประกอบด้วยสองส่วน  โดยส่วนแรกเป็นการบรรยายในหัวข้อเทคนิคในการสมัครงาน การค้นหางานเพื่อให้ได้งานและการปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการ  และการเสวนาจากศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์จากการเรียนรู้สู่การทำงาน ส่วนที่สองเป็นการจัดตลาดนัดพบแหล่งงานบริเวณโถงด้านหน้าประชุมห้องสุวัจน์ ฯ 2  มีการประชาสัมพันธ์แหล่งงานทั้งราชการและเอกชนที่เปิดรับสมัตรงาน อีกทั้งยังมีบูทของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมามาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แหล่งงานต่างๆและการทดสอบทักษะด้านต่างๆ