คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ.2561 " ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ.2561"

  • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ.2561 "  Download

  • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ.2561"  Download