คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาสมัครเข้ารับพิจารณาทุนของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาสมัครเข้ารับพิจารณาทุนของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

โดยเขียนใบสมัครและเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันพุธ ที่  26  กันยายน  2661  เวลา  14.30 น. ณ ห้องประชุม 32.02.08

--Download--