คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ประกาศ เรื่อง ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  • ประกาศ เรื่อง ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   Download 
  • สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   Download