คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

แจ้งนักศึกษาที่สมัครทุนการศึกษาให้เปล่า(วันไหว้ครู)

ประชาสัมพันธ์ : ให้นักศึกษาที่สมัครทุนการศึกษาให้เปล่า(วันไหว้ครู)  มาสัมภาษณ์ทุน

ในวันที่  28  สิงหาคม  2561  เวลา  13.00 น.  ณ ห้อง 32.02.08