คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

โครงการค่ายสานสัมพันธ์นำปัญญาสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561  ณ โรงเรียนบ้านหนองจาน  อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด