คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนอุดหนุนการดำเนินการวิจัยที่ไดรับจากหน่วยงานภายนอก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนอุดหนุนการดำเนินการวิจัยที่ไดรับจากหน่วยงานภายนอก

อ่ายรายละเอียด