คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี

โครงการศึกษาดูงานสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี

 ด้วยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี โดย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงาน

และประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร และในโอกาสนี้ สถาบันดังกล่าวได้เข้าพูดคุยและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของคณะให้การต้อนรับในครั้งนี้

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 32.02.08

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2560
โดย admin
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์