คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ประชุมผู้นำนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้นำนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 32.02.08 เวลา 13.00 น.