คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ประชาสัมพันธ์ "การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร"

  • หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ดาวน์โหลด
  • เอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)  ดาวน์โหลด