คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยเครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยเครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

อ่ายรายละเอียด