คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

64

87

79

103

68

134

88

77

121

2881

94

2113

270

102

134

56

38

34

37

26

35

33

33

27

35

36