คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

98

116

109

132

86

157

106

86

138

2899

105

2151

285

116

147

66

50

44

47

41

43

42

47

41

42

45