คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

74

652

193

131

131

246

122

131

135

92

63

58

72

39

44

44

42

36

33