คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

49

612

161

109

119

234

114

121

125

83

53

48

58

28

36

33

32

27

26