คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

งานส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อม อวยพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณโถงล่างอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( อาคาร 32 ) ในโอกาสนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบพระคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนของรางวัลมา ณ โอกาสนี้ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มโปรแกรมวิชา รองอธิการบดี ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หจก.สิริสาส์น อินเตอร์กรุ๊ป ร้านเก่งการพานิชย์ ธนาคารกรุงศรีสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิรา อุปวานิช