คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบเอกสารปฏิบัติงานออนไลน์"

วันที่ 8 และ 22 สิงหาคม 2561  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (32.05.04)