คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ และภาค กศ.ปช.

กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ และภาค กศ.ปช.  ด้วยงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติและภาค กศ.ปช. ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมประสบการณ์ แนะแนวทางการใช้ชีวิตในสังคมของการทำงานก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ ภายในกิจกรรมยังประกอบไปด้วยการบรรยายเรื่อง “ภาษาอังกฤษในการออกสู่ตลาดแรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดย ดร.แวววลี แววฉิมพลี จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการบรรยายเรื่อง “การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และคุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงานที่องค์กรคาดหวัง” โดย อาจารย์นิรวิทธ์ เพียรราษฎร์ จากคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ 2 (อาคาร 31 ชั้น 3 )