คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจำปี 2559-2560

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจำปี 2559-2560  ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยประจำปี 2559-2560 และเข้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สะอาดศรี คงนิล เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารของคณะและบุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับ โดยมี อาจารย์เจษฐา ทิพยะสุขศรี เป็นตัวแทนทีมผู้บริหาร ชุดเก่า นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2559-2560 ณ ห้องประชุม 32.02.08 จากการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้บริหารประจำปี 2559-2560 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปปรับปรุงการบริหารงานของคณะให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป