คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

การตรวจเยี่ยมหน่วยงานและสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย กำหนดตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และสัมภาษณ์ผู้บริหาร ระดับคณะ 
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทรง อัศวกุล คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา ศาสตร์ปรีชา ผู้ประสานงาน 
เป็นกรรมการในการตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์ผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการดังกล่าว 
เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุม 32.02.08 และในโอกาสนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ขอขอบพระคุณคณะกรรมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่ได้ให้ข้อเสนอคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ ต่อไป