คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

โครงการอบรมวิชาการสัญจร เรื่อง เทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานวิชาการ

โครงการอบรมวิชาการสัญจร เรื่อง เทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานวิชาการ  ด้วยกองเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้จัดโครงการอบรมวิชาการสัญจร เรื่องเทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานวิชาการ เพื่อให้ความรู้แก่คณาจารย์ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 40 คน และในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและวิทยากรบรรยายเรื่อง “นโยบายในการจัดทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” จากนั้น เป็นการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “เทคนิคและแนวทางการในการจัดทำผลงานทางวิชาการ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน พิมลบรรยงก์ รองศาสตราจารย์สุกัญญา กล่อมจอหอ และรองศาสตราจารย์ ดร. ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ สรุปผลการอบรมและตอบข้อซักถาม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 32.02.08