คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การให้บริการที่ดีของสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่  4-5   เมษายน  2561  ณ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องประชุม 32.02.08  (อาคาร 32 ชั้น 2 )