คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ต้อนรับศึกษาดูงานสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี

โครงการศึกษาดูงานสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี  ด้วยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี โดย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงานและประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร และในโอกาสนี้ สถาบันดังกล่าวได้เข้าพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของคณะให้การต้อนรับในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 32.02.08