คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ประชุมการทำความร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัย

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ทำหนังสือเชิญหน่วยงานให้ทำข้อตกลงความมือด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการผลิตวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะกรรมการบริการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการผลิตวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 32.02.08 (อาคาร 32 )