คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

การประชุมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ฯ วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 32.02.08