คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ประชุมประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุม 32.08.02 (อาคาร 32 ชั้น 8 ห้อง 2)