คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัด โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ  2562   ณ  ห้องประชุม  24.125  ศูนย์วิทยาศาสตร์