คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การเขียนรายงานประเมินตนเอง(SAR) ระดับคณะและระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม ยู เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา