คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร บุคลาการสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย 1. อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ประธานกรรมการ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา ปรารถนาดี กรรมการ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉิมพลี กรรมการและเลขานุการ 4. นางสาวรชยา วราจิตเกษม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และในโอกาสนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อเสนอคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลาการสายสนับสนุน ต่อไป