คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ

วันที่ 8 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โองการ วณิชาชีวะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เป็นกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาคณะให้มีประสิทธิภาพต่อไป