คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประกันคุณภาพการศึกษา"การเขียนรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ.7)ปีการศึกษา 2560 และเตรียมการสำหรับการขึ้นทะเบียนหลักสูตร TOR ในการเผยแพร่หลักสูตร"

เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ 24.125