คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ 24.125