คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุนประจำปีการศึกษา 2559 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ คงฤทธิ์ กรรมการ ดร.กนกพร ฉิมพลี กรรมการและเลขานุการ และนายธนัช แววฉิมพลีสกุล ผู้ช่วยเลขานุการ และในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 24.107 จากการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณคณะกรรมการ ทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปปรับปรุงการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป