คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงานที่ประทับใจผู้รับบริการ

วันที่ 30 มีนาคม 2561  ณ  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี